Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Opdrachtverstrekking en annulering
1. Opdrachten tot het geven van een training, workshop of coaching vinden plaats door middel van een getekende opdrachtbevestiging.
2. Annulering van een training, workshop of coaching door de opdrachtgever gebeurt met een aangetekend schrijven (per post of per email), voordat de training, workshop of coaching start. 
3. Na aanvang van een training of workshop is annulering niet meer mogelijk. Het niet bijwonen van een training, workshop of coaching van Exergy Training is niet van invloed op de financiële verplichting ten opzichte van Exergy Training.
4. Een coaching traject kan na iedere sessie worden geannuleerd. In dat geval worden de nog niet afgenomen sessies teruggestort.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en diensten van Exergy Training. Door opdrachtovereenkomst maken opdrachtgever en deelnemers kenbaar de leveringsvoorwaarden van Exergy Training te kennen en te accepteren. Aanvullingen en/of wijzigingen op deze voorwaarden zijn alleen schriftelijk mogelijk.
2. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden gaan voor op deze leveringsvoorwaarden.
3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassing indien deze door Exergy Training schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Auteursrecht op materialen
1. Exergy Training heeft beschikking over het auteursrecht op de door Exergy Training samengestelde of verschafte opdrachtbevestigingen, trainingsmaterialen en/of leermiddelen. Niets uit deze uitgaven mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Exergy Training.

Artikel 4. Uitval van een trainer of coach
1. Bij verhindering en/of ziekte van een trainer of coach zal Exergy Training indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen.
2. Als vervanging niet mogelijk blijkt, zal Exergy Training de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen. In dat geval zal Exergy Training in overleg met de opdrachtgever een vervangende datum/vervangende data voor de training afstemmen. Mits dit niet lukt of onwenselijk wordt geacht door de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht om de training, workshop of coaching te annuleren, waarbij de overeengekomen opdrachtsom in rekening wordt gebracht naar rato van het deel van de opdracht dat reeds is verzorgd door Exergy Training.
3. In geval van verhindering en/of ziekte van een trainer hebben de opdrachtgever en/of de deelnemers geen recht op (schade)vergoeding.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Exergy Training tracht zo goed en professioneel mogelijk trainingen en workshops te begeleiden. Indien een deelnemer tijdens een training desondanks op één of andere wijze letsel of andere schade ondervindt, kan Exergy Training hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
2. Indien door wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van Exergy Training aantoonbaar directe schade is ontstaan aan ter beschikking gestelde faciliteiten of hulpmiddelen van de opdrachtgever, kan deze schade worden verhaald op Exergy Training. In dat geval is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot de opdrachtsom.
3. Exergy Training kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 6. Klachtenprocedure
1. Exergy Training streeft een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening na. Sessies worden zorgvuldig geëvalueerd en het lesaanbod wordt voortdurend verfijnd. Mocht de dienstverlening desondanks tot een klacht leiden, dan kunt u deze zowel mondeling als schriftelijk indienen. Alle klachten worden in behandeling genomen door de heer C.M. Jongerden, lid van de directie van Exergy Training. Binnen vijf werkdagen wordt een uitspraak gedaan en schriftelijk aan u gecommuniceerd. Daarnaast kunt u zich tot het Nederlands Arbitrage Instituut wenden als onafhankelijke derde, welke een wettelijk bindende uitspraak zal doen.
2. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De klachtinhoud en bijbehorende correspondentie worden twee jaar bewaard.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Exergy Training zal vertrouwelijke informatie van individuele deelnemers en opdrachtgever geheimhouden, ook na afloop van een opdracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever of deelnemer is meegedeeld of als dit volgt uit de aard van de informatie.

Deze leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 2-9-2019 en gelden indien niet vervangen voor een gewijzigd of nieuw reglement. Alle eerder gepubliceerde leveringsvoorwaarden komen hiermee te vervallen.

Exergy Training
Havelaarstraat 4
6881WG Velp
Michiel@exergy-training.nl

KVK nr. 09174285
BTW nr. NL8203.33.566B01

Disclaimer
Leveringsvoorwaarden

Copyright 2020. Exergy Training. Alle rechten voorbehouden.